Kommer din lastbil att rulla på ”74-tonsvägar"?

Dela artikeln

Vilka vägar är förberedda för denna typ av trafik - varför just dessa vägar? Att utöka vägnätet är ett samhällsekonomiskt mycket lönsamt förslag, samhällsnyttan väger åt det positiva hållet med en utökning av BK4-vägar Enligt Trafikverket. Låt oss titta närmare på vilka fördelar som finns med att köra HCT High Capacity Transports på BK4-vägar.

Ökad trafiksäkerhet

 

HCT-fordon gör att antalet fordon på vägarna minskar, vilket leder till minskad total kollisionsrisk som slutligen gynnar trafiksäkerheten. Även längre fordonskombinationer ses som fördelaktiga ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det är ett faktum att omkörningstiden förlängs, men med ett minskat antal fordon på vägarna bedöms ändå ge en bidragande effekt till ökad trafiksäkerhet på det utpekat vägnätet. Resultatet från Trafikverkets analys indikerar att cirka 900 mil av vägnätet teoretiskt sett skulle kunna upplåtas för längre fordonskombinationer än dagens 25,25m.

Förra året var nästan hälften, 45 procent, av de tunga fordonen på svenska vägar överlastade.
Det är en drastisk ökning jämfört med fem år tidigare, då samma siffra låg på 23 procent enligt Trafikverket. Detta betyder att behovet av HCT-fordon som är byggda för en högre lastkapacitet har ökat den senaste tiden. HCT-byggda ekipage kan bidra till att färre fordon behöver köras överlastade.

”Ett överlastat fordon kan innebära att man får en sämre stabilitet och en något sämre trafiksäkerhet. Det kan leda till fler olyckor”
säger Lennart Kalander på avdelningen för nationell planering på Trafikverket.

Effektivitet och miljö

Då färre fordon med en högre lastkapacitet kan transportera en ökad mängd gods, ger detta i sin tur en minskad bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp per kilo last, det leder automatiskt till minskade luftföroreningar och annan miljöpåverkan. Trafikverkets utredning säger att kombinationen av längre och tyngre fordon är mer klimateffektiva än enbart tyngre fordon. Bedömningen är att den totala potentialen är att införandet av längre fordon med högre lastkapacitet kan minska lastbilstrafikens CO2-utsläpp med 4-6 %.

Samhällsekonomin

Nästan hälften av dagens godstrafik rör sig på det föreslagna utökade vägnätet. Att utöka BK4 vägnätet och få fler att använda HCT-fordon skulle bidraga positivt till att minska fordonskostnader och transportkostnader. Dessutom håller det föreslagna vägnätet redan idag hög standard vilket ej skulle medföra stora anpassningskostnader från samhället i stort. Ca 450 mil sammanhållet vägnät kan öppnas till år 2025 till en kostnad av 150 MSEK enligt Trafikverket.

 

Potential och fördelar med BK4

    • Ökat antal HCT-fordon minskar miljöpåverkan
    • Färre fordon på vägen ökar trafiksäkerheten
    • Viktigt för samhällsekonomin, små anpassningskostnader för att bygga ut vägnätet

 

Utmaningar & risker

För att skapa framtidens BK4-vägar även för längre HCT-fordon än dagens 25,25m, krävs exempelvis att påfarters längd och växlingssträckor håller rätt mått och dessutom måste omkörningsmöjligheter med god sikt för personbilstrafik finnas. Korsningar och tätortsgenomfarter skall också fungera så att långa fordon kan passera. Med en utökning av BK4 vägnätet finna också en risk för så kallad överflyttning från järnväg till väg, vilket i viss mån skulle kunna motverka klimatmålen.

vbg_blogg_bk4_ig

Läs mer om hur du kan tänka vid val av fordonskombination.

Hur väljer jag den optimala kombinationen?

Källa

”Längre lastbilar på det svenska vägnätet - för mer hållbara transporter (Trafikverkets rapport mars 2019)”

 Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen