Vad är på gång inom EU när det gäller transportbranschen?

Dela artikeln

Hur kommer transportbranschen att utvecklas? Vilka ämnen finns på EU-agendan för att främja trafiksäkerhet och harmonisera regler för fordonskombinationer?

Ett flertal ämnen finns på EU-agendan för att utveckla transportbranschen för framtiden. Att öka trafiksäkerheten och harmonisera regler för fordonskombinationer är några av dem.

Trafiksäkerhetsutredning inom EU – så går det till

EU kommissionen konstaterade omkring 2015 att antalet omkomna i trafiken inom EU hade minskat avsevärt de sista årtiondena. Minskningen härleddes till de förändringar som införts i form av regelverk för att främja trafiksäkerhet, men minskningen verkade nu ha stagnerat något. Denna stagnation föranledde kommissionen att se över regelverken för fordons allmänna säkerhet (GSR, General Safety Regulation) och gångtrafikanters säkerhet (PSR). Översynen ledde fram till att EU kommissionen under 2017 inledde ett så kallat ”public consultation”.

En Public consultation sker genom att intressenter från allmänheten, politiken och industrin, tillfrågas och får tycka till med syftet att utreda hur man kan förbättra fordonssäkerhet inom efterfrågade områden. Efter diskussioner mellan dessa olika parter kom man fram till ett förslag för överenskommelse om EU:s nya allmänna säkerhetsförordningar som senare godkändes under 2019. Efter godkännandet påbörjades arbetet med att definiera tekniska detaljer och regelverken för varje funktion.

Förändrade regler och krav för ökad trafiksäkerhet

Flera fordonstillverkare har redan infört de system som krävs för att uppfylla de nya överenskomna kraven. Från 2022 är det skarpt läge. Då måste alla nya EU-typgodkända fordon uppfylla kraven i GSR (EU 2019/2144).


Det är många nya krav och kraven skiljer sig mellan olika fordonstyper, nedan följer några exempel på nya krav enligt nya GSR:

Intelligent speed assistance

För att hjälpa förare att hålla lämplig hastighet i sin trafikmiljö ska systemet ge återkoppling till föraren. Detta genom att exempelvis automatisk initiera att gaspedalen släpps upp genom att tryck den tillbaka mot foten om systemet bedömer att hastigheten är för hög.

Lane-keeping assistance

Systemet övervakar fordonets position i förhållande till sitt körfält och dess begränsningslinjer/kanter och låter exempelvis ratten styra emot eller att fordonet bromsar när en situation där fordonet lämnar sitt körfält oavsiktligt är på väg att hända.

Reverse detecting

Backningsövervakningssystem som detekterar och varnar föraren för att undvika att köra på en medtrafikant bakom fordonet när fordonet backar.

Vill du ha mer detaljerad information om rådande krav och regler kan du läsa mer här.

Kan vi få fordonskombinationer upp till 25,25 m och 60 ton inom hela EU?

Under lång tid har regelverket (EU 96/53) för mått och vikt inom EU endast tillåtit max 18,75 m och 40 tons kombinationslängd och vikt för internationell transport genom hela EU. Regelverket har genomgått några förändringar på senare tid för att exempelvis tillåta aerodynamiska bakre anordningar och hytter som tillåts gå utanför gällande längdregelverk.


EU kommissionen skriver att ”Transporter är en viktig del av EU:s inre marknad eftersom transporttjänster bidrar till att säkerställa fri rörlighet för varor och passagerare. Covid-19-pandemin har visat att det är mycket viktigt för EU att hålla den inre marknaden i gång på ett smidigt sätt. I detta sammanhang syftar EU:s regler till att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor inom transportindustrin och undanröja hinder för trafiken mellan medlemsstaterna. Att göra Europa klimatneutralt senast 2050 är en av kommissionens främsta politiska prioriteringar (European Green deal).”


Som vi tidigare skrivit om så är utsläppen av växthusgaser från transportsektorn en fjärdedel av EU:s totala utsläpp.

 

Vägtransporter står för omkring 72 procent av transportutsläppen, och 26 procent kommer från tunga fordon, såsom lastbilar.

EU kommissionen vill nu se över regelverket och fokus för denna översyn är bland annat på:

  1. Miljöanpassning av vägtransporter genom att påskynda användningen av utsläppsfria tunga fordon och tillämpa innovativa system och tekniker som förbättrar energieffektiviteten. Det kommer också att främja flexibilitet i användningen av olika godssätt för att öka användningen av mer hållbara transportsätt.
  2. Säkerställande av fri rörlighet för varor och rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för vägtransporter genom att undanröja reglerings- och marknadshinder som för närvarande kan leda till effektivitetsförluster, snedvridning av konkurrensen och risker för diskriminerande efterlevnadsmetoder.

Hur tänker vi på VBG kring detta?

Översynen tycker vi på VBG är välkommen då vi har haft ett engagemang inom projekt för att främja HCT (hög kapacitets transporter) under många år och vet hur bra det fungerar och vilka positiva effekter på transporteffektivitet som det har.

Förändringen i mått och vikt som EU föreslår innebär att EU närmar sig de längd och viktregler som använts nationellt i flera EU länder, inte minst Sverige och Finland under många år, med bevisad effektivitetshöjning. Frågan är varför inte EU tittar på vart utvecklingen gällande mått och vikt rör sig bland annat i de nordiska länderna med längder upp mot 34,5m? Även hur detta hanteras i befintligt vägnät är intressant. Något bekymmersamt är dock att EU föreslår att kravet för att en fordonskombination skall få nyttjas i kombination om 25,25m och 60 ton måste vara utsläppsfri eller ingå i en multimodal transport. Detta är bra om högsta målet är att driva på omställning till utsläppsfria fordonsflottor, men utsläppsfri teknologi är inte här ännu för den storleken på ekipage som samtidigt ska kunna matcha behovet av räckvidd. EU skulle drastiskt kunna minska CO2 utsläppen genom att tillåta dagens dieseldrivna fordon inom 25,25m och 60 ton.

Den omställningen skulle framför allt kunna göras nu direkt.

Vill du prata om framtiden och innovation inom transportbranschen?

Tillsammans med dig utvecklar vi innovativa lösningar för att öka trafiksäkerheten på våra vägar. Vi har många idéer men vill gärna veta vilka möjligheter du ser.

Kontakta en expert

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen