Påverkar design verkligen åkeriets lönsamhet?

Dela artikeln

Hur kommer man fram till att en produkt får sin funktion och form? Att den uppfyller behoven från kunden? Hur viktig är designen? Design kan betyda olika saker beroende på vem du frågar. VBG använder design som arbetssätt och metoden är till för att just leda fram till rätt funktion och form. Produktdesign är så mycket mer än bara yta.

Designen bakom VBG:s produkter

På VBG vill vi arbeta med design och vår målsättning är att utveckla produkter med våra kunders behov i fokus. Det är produkter som är väl genomtänkta med avseende på funktion, säkerhet, hållbarhet och ergonomi. Om dessa produkter även har ett tilltalande yttre har vi nått vårt mål och skapat bra design!

En vanlig uppfattning är att design bara handlar om en produkts utseende, färg och form. Design är ett arbetssätt och ett sätt att tänka.
När man säger att en produkt har en ”snygg design” är det i själva verket resultatet av ett lyckat designtänk man beskriver, snarare än produktens utseende. Här vill jag dela fördelarna med att arbeta och tänka som en designer.

Metodiskt arbete med design för att fungera optimalt för både lagkravsuppfyllnad och för chaufförerna

Design är en arbetsmetod och ett verktyg för att utveckla lösningar med användarens behov i fokus. Denna arbetsmetod kan användas för utveckling av produkter, tjänster, miljöer osv. Syftet med metoden är att identifiera rätt problem att lösa för att sedan utveckla den bästa lösningen för detta problem.

Designmetoden består av olika faser.

vbg_designprocess_sv_blogpost

Förstå användaren för att designa rätt produkt

Den första och viktigaste fasen är att förstå.

I ett mer traditionellt arbetssätt för produktutveckling utgår man från ett givet problem, analyserar och samlar in fakta kring problemet, och utvecklar sedan en lösning för detta.

Vid produktutveckling med design som metod lägger man i stället mycket tid på att försöka förstå problemet. Man sätter användaren i fokus och går på djupet genom att sätta sig in i dennes miljö, behov och problem. Inte sällan kan detta arbete leda fram till att ursprungsproblemet behöver formuleras om.

En stol som borde vara en hammock…

Vi kan ta ett exempel - uppdraget att utveckla en ny stol. Med ett mer traditionellt arbetssätt börjar vi kanske med en undersökning av vilka andra stolar som finns på marknaden. Vi går vidare och bestämmer dimensioner, gör materialval och hållfasthetsberäkningar för stolen. Det produceras till slut en bra stol, med god kvalitet som uppfyller alla tekniska krav.

Men när vi arbetar på detta sätt finns alltid risken att vi utvecklar en onödig eller bristfällig produkt som inte möter användarens behov.

Hur blir det om vi nu arbetar enligt designmetoden i stället, med användarens behov i fokus? Jo, vi börjar med att lägga mycket tid på att förstå användarens miljö, problem och utmaningar. Vi förstår då att användaren förvisso efterfrågar en sittplats. Men denna sittplats får gärna ha plats för flera personer och bör även ha en gung-funktion. En stol tillgodoser inte alls dessa behov på bästa sätt. I stället bör man kanske utveckla en hammock.

Genom att förstå och utgå från användarens behov så har man hittat det verkliga problemet man skall lösa. Det minskar risken för kostsamma och sena ändringar i ett projekt och leder till en bättre slutprodukt för användaren.

För VBG:s del är VBG Driver Assist ett typiskt exempel på hur detta arbetssätt kan skapa goda möjligheter att hitta lösningar till användarens utmaningar. I det här fallet var åkeriets dagliga riskområden långa stilleståndstider och höga kostnader. Vi började först med en innovationsfas där kunder från olika länder intervjuades kring frågor som rörde transportsäkerhet, kopplingsutrustningen specifikt. Under arbetets gång blev det tydligt att det saknades en bra lösning för knytningsvarning. Det här blev sedan starten för ett nyutvecklingsprojekt som hela tiden pågått i nära samarbete med våra fältprovsförare. De har fått testa funktionerna för både Knytningsvarning och Guidning vid tillkoppling under en lång tid och VBG Driver Assist, där dessa båda hjälpfunktioner ingår, har visat sig vara effektivt för att just minska kostnader och stilleståndstid.

Optimal design för lastbilsförare

När man har förstått problemet kan man jobba vidare i de följande faserna för att hitta den bästa lösningen. Man formulerar funktioner som produkten skall erbjuda och genererar idéer, som sedan vidareutvecklas till konceptförslag och testas. Man kan behöva göra om faserna i designprocessen flera gånger, eller hoppa mellan dem, i takt med att man lär sig mer under processens gång.

Designmetoden rymmer många användbara verktyg för att generera idéer som uppmuntrar öppenhet, kreativitet och innovation. Att ha ett öppet och kreativt klimat och att testa sig fram är utmärkande för designarbete.

Efter att arbetet i alla faser är slutfört och man är nöjd med det koncept som arbetats fram, kan man gå vidare i arbetet med att utveckla konceptet till en färdig produkt, klar för produktion och lansering på marknaden.

På VBG arbetar vi också med fältprovsförare i stor utsträckning för att verifiera utveckling och design tillsammans med användare. En spännande och viktig del i utvecklingsarbetet som ger lastbilsföraren eller ägaren möjlighet att komma med synpunkter och tankar på både förbättringsmöjligheter och positiva reaktioner som bekräftar utvecklingsarbetet.

NÄR ALLT HÄNGER IHOP

Diskutera detta inlägg

Prenumerera på bloggen